Good Governance

Plavei wil een open organisatie zijn. We verantwoorden ons volgens de regelgeving op diverse beleidsvelden. Ook communiceren we over onze prestaties volgens de richtlijnen van ‘Good Governance’, oftewel 'goed bestuur': een goed samenhangend geheel van het besturen van een organisatie, het toezicht daarop en de verantwoording over het beleid, het bestuur en het toezicht.

Governancecode
Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) een Governancecode Woningcorporaties opgesteld. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Plavei onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. De volgende documenten dienen als basis voor het besturen van én toezicht houden op onze organisaties:

Toezichtkader

Extern toezichtskader

Aedescode
Governancecode Woningcorporaties

Intern toezichtskader

Statuten 'Stichting Plavei'

Statuten 'Woonbeheer Montferland B.V.'

Reglement Directie
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement Remuneratiecommissie
Reglement Volkshuisvestingscommissie
Reglement Auditcommissie 
Rollen en profielen RvC Plavei
Rooster van aftreden RvC Plavei
Visie besturen en toezicht 
Procuratieregeling
Verbindingenstatuut


Toetsingskader

Strategisch beleidsplan
Reglement Financieel Beleid en Beheer
Treasurystatuut 
Investeringsstatuut
Sloopreglement 
Integriteitscode  
Klokkenluidersregeling
Privacyreglement Plavei   

Visitatie

Woningcorporaties zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken over hun maatschappelijk presteren. Plavei werd in 2018 voor de eerste keer gevisiteerd, na de fusie in 2015. Het onafhankelijke bureau Cognitum voerde in 2018 het onderzoek onder huurders, samenwerkingspartners en stakeholders van Plavei uit. U vindt het volledige visitatierapport en onze bestuurlijke reactie op het rapport hieronder. Deze zijn ook te lezen op https://www.visitaties.nl/.

Visitatierapport 2018

Bestuurlijke reactie

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden