Vacatures: twee leden voor de RvC

Publicatiedatum: 31-08-2018

Binnen de RvC hebben wij momenteel twee vacatures. Erly zoekt in opdracht van Plavei een betrokken toezichthouder met brede kennis van vastgoed en een ervaren en deskundig financieel toezichthouder als voorzitter auditcommissie.

Raad van Commissarissen

De RvC van Plavei bestaat uit vijf leden en opereert als een collegiaal team. Twee van de vijf leden zijn benoemd op een voordracht zetel van de huurders. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Plavei. De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Eveneens staat het de directeur-bestuurder vrij om de RvC over een onderwerp advies te vragen. De RvC handelt op basis van haar bevoegdheden, zoals onder meer het toezicht op de strategische doelstellingen, prestaties, werkgeversrol, klankbordfunctie en de besturing.

De RvC kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een volkshuisvestingcommissie. Elk lid van de RvC heeft de verantwoordelijkheid om onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming en hun taken uit te voeren. De RvC is zodanig samengesteld dat deze zo onafhankelijkheid mogelijk is.

Profielen

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC zoeken wij een betrokken toezichthouders op voordracht van huurders met brede kennis van vastgoed en een ervaren en deskundig financieel toezichthouder en voorzitter auditcommissie.

Betrokken toezichthouder met brede kennis van vastgoed

Voor de zetel op voordracht van de huurdersverenigingen zijn wij op zoek naar een betrokken lid RvC dat vanuit het vertrouwen van de huurders de huurdersinvalshoek binnen de RvC goed en tijdig kan inbrengen. Hij/zij heeft affiniteit met de huurders en weet wat er onder de huurders leeft. Hij/zij vindt het daarnaast belangrijk om met de huurders informele contacten te onderhouden en zorgt ervoor toegankelijk en benaderbaar te zijn om te horen wat er speelt en wat aandachtspunten en vraagstukken zijn.

Voor dit profiel zoeken wij een lid RvC die:

• Bewezen kennis en ervaring heeft op het gebied van vastgoed en volkshuisvesting;

• Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en de samenwerking met marktpartijen;

• Inzicht heeft in de werking van de regionale en lokale woningmarkt en de vertaling daarvan naar opgaven voor Plavei;

• Kennis heeft van vastgoed financiën en investeringsbeslissingen zakelijk en scherp kan beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;

• Kennis heeft op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen;

• Brede maatschappelijke belangstelling heeft en kennis of visie heeft op ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector;

• Bestuurlijke kennis en ervaring heeft van het maatschappelijk en politiek speelveld, regionaal en zo mogelijk ook lokaal;

• Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt, begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben en zich kan inleven in de omstandigheden van de primaire doelgroep;

• Brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur woonachtig is in of bekend is met de regio en/of het werkgebied van Plavei.

Ervaren en deskundig toezichthouder met kennis van financiën

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

• Brede ervaring heeft als financieel professional op directie- en/of bestuursniveau als manager of directeur Finance & Control;

• Kennis en inzicht heeft in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een organisatie; kennis van de financiën binnen de volkshuisvesting is een pré;

• Kennis heeft van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury, fiscaliteiten en beleggingen;

• Ervaring heeft met strategische (vastgoed) investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;

• Kennis heeft van managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control (risicomanagement);

• Als voorzitter van de auditcommissie een goede gesprekspartner kan zijn voor de accountant en achter de cijfers weet te kijken;

• Kennis of inzicht heeft in ontwikkelingen op gebied van ICT en de implicaties voor de organisatie;

• Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en weet vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed te duiden.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profielen een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC van Plavei? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39215 (profiel vastgoed/op voordracht huurders) en ref. nr. 39216 (profiel financiën). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de twee nieuwe RVC leden van Plavei zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

De uitgebreide profielschets vindt u op de website van Erly:

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden