Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het houden van het interne toezicht. Zij houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen onze organisatie, de financiële continuïteit en de uitvoering van het goedgekeurde beleid. De Raad is naast werkgever, ook het klankbord van de directeur-bestuurder; de leden staan hem ter zijde met advies. De directeur-bestuurder wordt door de Raad van Commissarissen benoemd.

Samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat per 13 mei 2019 uit:

De heer Roderick Vierwind, lid, voorzitter
De heer Franklin van Rhoon, lid, vicevoorzitter
De heer Paul van Buul, lid
De heer Hans Hoepel, lid
De heer Joost Kelderman, lid

Rollen en profielen RvC 

De RvC van Plavei is bereikbaar via haar voorzitter, de heer Roderick Vierwind, door een bericht te sturen naar rvcplaveinl.

Benoeming en rooster van aftreden
De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor één volgende zittingstermijn van vier jaar worden herbenoemd. Voor iedere (her)benoeming wordt door de Raad bekeken of het opgestelde profiel nog voldoet en of de desbetreffende commissaris past in het profiel dat voor de komende vier jaar noodzakelijk is. Dat betekent dat onze commissarissen niet zonder meer automatisch worden herbenoemd. Voor nieuwe en herbenoemingen wordt de (her)benoemingsprocedure conform de nieuwe Woningwet gevolgd.

Rooster van aftreden

Reglement
De selectie van de leden van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de in het reglement van de Raad van Commissarissen omschreven benoemingsprocedure. Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat verder bepalingen over mogelijke tegenstrijdige belangen en een omschrijving van de taken, bevoegdheden en rollen binnen de raad.

Reglement Raad van Commissarissen Plavei

Adviescommissies
De Raad van Commissarissen kent een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een Volkshuisvestingcommissie. De Remuneratiecommissie gaat over de beloning en beoordeling van de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen. In de Auditcommissie worden alle financiële vraagstukken, die ter goedkeuring aan de Raad worden voorgelegd, voorbesproken. De Volkshuisvestingcommissie richt zich op grote thema's binnen de volkshuisvesting en bereidt deze voor zodat de Raad een goed besluit kan nemen.

Auditcommissie: de heer Joost Kelderman, de heer Roderick Vierwind

Remuneratiecommissie: de heer Paul van Buul, de heer Franklin van Rhoon

Volkshuisvestingscommissie: de heer Franklin van Rhoon, de heer Hans Hoepel

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Auditcommissie

Reglement Volkshuisvestingscommissie

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden